Zaregistrovat firmu zdarma Přihlášení

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení

  1.1
  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují veškeré užití internetového portálu Službomat.cz (především produktů a služeb, dále jen Služby) dostupného na adrese www.sluzbomat.cz a případně na dalších adresách třetími osobami (dále jen „Službomat.cz“). Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí třetími osobami Poskytovatel a Uživatel.

  1.2
  Provozovatelem portálu Službomat.cz je společnost Službomat.cz, s.r.o., se sídlem Sokolovská 131/86, Praha 8 – Karlín, 186 00 (dále jen „Provozovatel“).

  1.3
  Provozovatel prostřednictvím portálu Službomat.cz umožňuje Uživatelům seznámit se s nabídkami Služeb a Ostatních služeb. Provozovatel zajišťuje provoz Serveru.

  1.4
  Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit. Změnu VOP je Provozovatel povinen zveřejnit na Serveru, vždy minimálně 30 kalendářních dní před dnem nabytí účinnosti změny VOP.

 2. Definice

  Poskytovatel:
  osoba nabízející své Služby, prostřednictvím Katalogu.

  Uživatel:
  osoba hledající kontakty a Služby, prostřednictvím Katalogu.

  Provozovatel:
  zobrazuje na Serveru Standardizované záznamy o Poskytovatelích. Provozovatel prostřednictvím Serveru umožňuje Uživatelům seznámit se s nabídkami Poskytovatelů. Provozovatel zajišťuje provoz Serveru.

  Server:
  rozumí se server Službomat.cz

  Záznam:
  rozumí se záznam na Serveru. Umístění Záznamů na Serveru a jejich grafický vzhled určuje Provozovatel. Pořadí při zobrazení Záznamů určuje Provozovatel. Uživatel může také, podle písemného zhodnocení proběhlé služby či vzdálenosti, ovlivnit pořadí Záznamu. Provozovatel je oprávněn nabídnout možnost zobrazovat Záznamy i na dalších internetových stránkách.

  Standardizovaný záznam:
  záznam o Službě nebo Ostatní službě, kterou Poskytovatel nabízí v rozsahu stanoveném Provozovatelem.

  Katalog:
  obsahuje Služby a Ostatní služby nabízené Poskytovateli.

  Služby:
  rozumí se produkty a služby nabízené Poskytovatelem.

  Ostatní služby:
  služby vyjmenované v bodě č. 5.

  Ceník Ostatních služeb:
  obsahuje ceny uvedené v Ceníku.

 3. Práva a povinnosti Provozovatele, Poskytovatele a Uživatele

  3.1
  Provozovatel, jako poskytovatel Katalogu, neručí za plnění mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

  3.2
  Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel neposkytuje Uživateli žádné ujištění nebo záruku stran kvality a výsledku jím objednaného plnění u kteréhokoliv Poskytovatele.

  3.3
  Poskytovatel ručí Uživateli, podle platných právních a dalších předpisů a zákonů vztahujících se k předmětnému plnění, za výsledky své práce. Poskytovatel nese vůči Uživateli odpovědnost za eventuální vady jím poskytnutého plnění.

 4. Způsob používání portálu Službomat.cz

  4.1
  Poskytovatel nabízí Službu Uživateli v Katalogu prostřednictvím Serveru.

  4.2
  Poskytovatel bere na vědomí, že v případě objednání Ostatní služby se okamžikem objednávky (tj. zadáním v Klientské části) tato stává řádně uzavřenou smlouvou, jejímž předmětem je poskytování Ostatní služby za cenu uvedenou v Ceníku ostatních služeb a za podmínek uvedených v bodě č.5.

  4.3
  Využívání služeb poskytovaných Provozovatelem Poskytovateli je vázáno na uvedení Poskytovatele v Katalogu. Do Katalogu je Poskytovatel zařazen na vlastní přání nebo z veřejně dostupných zdrojů. Poskytovatel se do svého profilu dostane na základě zákaznického jména a hesla a odsouhlasení Záznamu Provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za zneužití zákaznického jména a hesla v případě jejich zpřístupnění třetí osobě.

 5. Cena Služby a Ostatní služby

  5.1
  Vyhledávání Služeb ze strany Uživatele a nabízení Služeb uvedených v Katalogu ze strany Poskytovatele jsou zcela zdarma. Ostatní služby, které jsou zpoplatněné, jsou uvedeny v Ceníku služeb. Jedná se o následující služby: sponzorované odkazy, bannery.

  5.2
  Cena Ostatních služeb dle Ceníku je fakturována Poskytovateli Provozovatelem vždy k poslednímu dni daného měsíce. Poskytovateli jsou ze strany Provozovatele fakturovány všechny Ostatní služby, které byly uskutečněny v daném měsíci. Splatnost daných faktur (cena dle Ceníku + příslušné DPH) je 14 (čtrnáct) kalendářních dní. Nebude-­‐li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Provozovatel oprávněn vyúčtovat Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Faktura bude Provozovatelem zaslána v elektronické formě na jím uvedený e-mail při objednání Ostatní služby.

 6. Hodnocení služeb

  Uživatel je oprávněn po poskytnutí služby Poskytovatelem ohodnotit službu Poskytovatele na portálu Službomat.cz. Uživatel je v takovém hodnocení povinen zejména:

  • zdržet se používání vulgárních výrazů i jinak nevhodných slov;
  • zdržet se jednání, které by bylo možno vyložit jako vyhrožování Poskytovateli, Uživateli nebo jiným osobám usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody;
  • nezveřejňovat obsah, který podněcuje k nenávisti nebo hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;
  • neužívat Hodnocení, které je v rozporu s dobrými mravy a které je způsobilé protiprávně poškodit Poskytovatele, Provozovatele nebo Třetí osobu.
 7. Změna nabídky Služeb Poskytovatele

  Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či zrušit, bez uvedení důvodů, zveřejněnou nabídku Služeb Poskytovatele. A to zejména, nikoliv však výlučně, v případě, kdy okolnosti poskytnutí zveřejnění nabídky vzbuzují oprávněné pochybnosti o účelu jednání Poskytovatele. Provozovatel neodpovídá za škodu ani jinou újmu eventuálně vzniklou v důsledku změny nebo odstranění nabídky Služeb Poskytovatele.

 8. Platnost a účinnost Služby

  Uživatel bere na vědomí, že poskytování Služeb se může řídit obchodními podmínkami Poskytovatele. Uživatel je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit a dodržovat povinnosti z těchto podmínek vyplývající.

 9. Odstoupení z portálu Službomat.cz

  Poskytovatel je oprávněn kdykoliv vyrozumět Provozovatele o svém odstoupení z portálu Službomat.cz. Na základě písemně doručené výpovědi na adresu info@sluzbomat.cz či sídlo Provozovatele je Provozovatel povinen nejpozději do 2 (dvou) dnů vyřadit Poskytovatele z portálu Službomat.cz.

 10. Odpovědnosti a pravomoci Provozovatele a Poskytovatele

  Provozovatel neodpovídá za:

  • obsah zveřejněné Služby ani za soulad popisu předmětu nabídky a následně poskytnuté Služby;
  • dostupnost Služby prostřednictvím portálu Službomat.cz ani za dostupnost portálu Službomat.cz jako celku;
  • řádné poskytnutí Služeb Poskytovatelem;
  • úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na portálu Službomat.cz Poskytovateli;
  • případné jednání Poskytovatele v rozporu s právem na ochranu hospodářské soutěže;
  • porušení jiných právních předpisů a zákonů Poskytovatelem ani za škodu vzniklou Uživateli i třetí osobě v důsledku takového porušení;
  • za škodu i jinou újmu způsobenou Uživateli zneužitím přístupu na portál Službomat.cz nebo neoprávněným užíváním portálu Službomat.cz;
  • přerušení provozu i poruchu portálu Službomat.cz.

  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit i ukončit přístup Poskytovatele k Serveru Službomat.cz.

 11. Ochrana osobních údajů

  11.1
  Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel za účelem provozování portálu Službomat.cz a plnění povinností ze smluvního vztahu s Uživatelem shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje Uživatele, jímž se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí výhradně jména, příjmení, event. e-mailové spojení i číslo mobilního telefonu. Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu neurčitou od poskytnutí služby Provozovatelem dle těchto podmínek.

  11.2
  Provozovatel je oprávněn zasílat Poskytovateli a Uživateli prostřednictvím e-mailu i SMS oznámení, která se týkají provozu Služby, Katalogu a Klientské sekce Poskytovatele, jakož i marketingových a obchodních sdělení ve smyslu zákona. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společností).

 12. Závěrečná ustanovení

  Tyto VOP se řídí českým právem.

  Tyto VOP jsou účinné a platné od 26.2.2014.

Ceník ostatních služeb

 1. Obecná ustanovení

  1.1
  Ceny uvedené níže jsou v Kč (bez DPH).
  K sazbám je účtováno příslušné DPH.
  Ceník je platný od 21.6.2013.

 2. Seznam ostatních služeb

  2.1
  Sponzorované odkazy – cena 2 Kč za zobrazení.
  Bannery – cena 2,50 Kč za zobrazení

Soubory ke stažení

© Službomat.cz, s.r.o. | jooble.org